Oferta » Skrining raka szyjki macicy » Organizacja skriningu

NZOZ Meditest może się poszczycić najnowocześniejszą w kraju pracownią skriningu cytologicznego wymazów z szyjki macicy oraz uzupełniającej diagnostyki molekularno-genetycznej wirusów HPV i innych infekcji przenoszonych drogą kontaktów płciowych. Organizacja tego skrinningu w NZOZ Meditest przedstawia się następująco:

 

1. Przygotowanie preparatów mikroskopowych

 

cytologia klasycznaCytologia klasyczna. Tradycyjne wymazy z szyjki macicy na szkiełku mikroskopowym są barwione metodą Papanicolaou w automatycznej barwiarce i nakrywarce firmy Leica.

 


lbc -przygotowanie


 Cytologia na podłożu płynnym (LBC). Wymazy pobrane na podłoże płynne SurePathTM podlegają oczyszczeniu poprzez proces tzw. sedymentacji na gradiencie stężeń z wykorzystaniem systemu PrepMateTM. W procesie tym w probce ulegają redukcji elementy utrudniające ocenę cytologiczną, takie jak: komorki zapalne, erytrocyty, śluz, bakterie.

 


W zautomatyzowanym robocie BD PrepStainTM oczyszczone próbki cytologiczne są osadzane na szkiełkach mikroskopowych i barwione metodą Papanicolaou. Podstawową zaletą systemu jest to, że każdy preparat jest barwiony w indywidualnej komorze reakcyjnej z użyciem zawsze świeżej porcji odczynników. Gwarantuje to najwyższą jakość i powtarzalność barwienia szkiełek mikroskopowych.


 

2. Skanowanie i komputerowa analiza obrazów cytologicznych

 

Preparaty mikroskopowe oznakowane kodem kreskowym są umieszczane w skanerze systemu BD FocalPointTM. Przy użyciu skomplikowanych algorytmów informatycznych opartych o komputerową analizę obrazu dokonywana jest ocena ponad 300 parametrów morfometrycznych. W wyniku tej analizy preparaty są rankingowane pod kątem obecności nieprawidłowych komórek nabłonkowych. Precyzyjna lokalizacja nieprawidłowych komórek na szkiełku mikroskopowym jest zapisywana w systemie informatycznym.

 

3. Ocena preparatów przez cytomorfologa

 

W stacji roboczej FocalPoint Review Station cytomorfolog dokonuje przy użyciu zautomatyzowanego mikroskopu oceny wcześniej przeskanowanych preparatów. System informatyczny wskazuje cytomorfologowi wybrane miejsca na szkiełku mikroskopowym z najbardziej podejrzanymi komórkami. Na ekranie komputera wyświetlane są rożne parametry preparatu, w tym odnoszące się do jego jakości (m.in. ogólna ilość komórek, obecność komórek endocerwikalnych). Na podstawie obrazu mikroskopowego i danych z FocalPoint cytomorfolog lub lekarz patomorfolog ustala ostateczne rozpoznanie zgodnie z kryteriami Bethesda.

 

4. Kontrola jakości rozpoznań cytologicznych

 

Do 15% preparatów cytologicznych ocenionych przez cytomorfologów jest poddawana ponownej ocenie mikroskopowej w ramach wewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości. Specjalny algorytm informatyczny kieruje do ponownej oceny przede wszystkim te preparaty, które zostały zakwalifikowane przez cytomorfologów jako prawidłowe, jednakże FocalPointTM wskazał w nich zwiększone prawdopodobieństwo obecności nieprawidłowych komórek nabłonkowych. Taki system kontroli jakości zapewnia największą minimalizację ryzyka błędnych rozpoznań.

 

5. Archiwizacja danych i dostęp on-line do ekspertyz

 

Ekspertyzy cytologiczne są archiwizowane w laboratoryjnym systemie informatycznym PATOMORFOLOG oraz umieszczane na naszych serwerach, dzięki czemu są natychmiast dostępne on-line dla lekarzy zlecających badania poprzez internetową aplikację PATOMORFOLOG WEB.

 


6. Digitalizacja preparatów i telekonsultacje

 

Innowacyjny skaner Leica SCN400 umożliwia digitalizację preparatów mikroskopowych (tworzenie tzw. virtual slides) w niespotykanej dotychczas jakości odpowiadającej mikroskopowi optycznemu. Pozwala to na internetowe telekonsultacje trudnych przypadków przez współpracujących z NZOZ Meditest ekspertów zewnętrznych oraz zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości.

 

 


7. Izolacja DNA lub RNA i dalsza diagnostyka

 

Część próbki cytologicznej z podłoża SurePathTM może być wykorzystana do izolacji DNA lub RNA w celu dalszej diagnostyki molekularno-genetycznej, np. wirusów HPV, Chlamydia trachomatis i innych mikroorganizmów, a także do badań immunocytochemicznych. Nowoczesne testy molekularne oferowane przez Meditest cechują się najwyższym stopniem dokładności i wiarygodności klinicznej.

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego