Menu Zamknij

Kontakt

Adres siedziby firmy i laboratorium:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Meditest. Diagnostyka Medyczna

ul. Bronisławy 14 D, 71-533 SZCZECIN
tel.: 91 812 27 44

tel. kom.:  +48 602 64 69 12     

fax: 91 812 27 45

Przyjmowanie materiału do badań odbywa się

w godzinach 8:00 – 16:00 lub po uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje ogólne:

tel.: 91 812 27 44

 Kierownik NZOZ Meditest:  dr n. med. Jacek Podolski 

tel. kom.: +48 602 64 69 42

e-mail: biuro@meditest.pl

1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bronisławy 14D, kod pocztowy: 71-533 (dalej: NZOZ Meditest).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez NZOZ Meditest jest umowa o świadczenie usług lub umowa o współpracy związane z działalnością NZOZ Meditest. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NZOZ Mediest. W przypadku danych o stanie zdrowia pacjentów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit h. RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, NZOZ Meditest informuje, że zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność́ przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Celem, dla których NZOZ Meditest przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością NZOZ Meditest, profilaktyka zdrowotna i diagnoza medyczna, jak również realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez NZOZ Meditest.  Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez NZOZ Meditest jest:

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez NZOZ Meditest szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej;

b) udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych;

c) zapewnienie najwyższej jakości umów,
4. NZOZ Meditest przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT NZOZ Meditest oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

b) firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej,

c) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

d) urzędowi skarbowemu,

e) firmie księgowo-kadrowej,

f) oddziałom Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Dane osobowe:

a) pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń́ podatkowych lub roszczeń́ cywilnoprawnych NZOZ Meditest lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń́ nastąpi później,

b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez NZOZ Meditest są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,

c) pozyskane w związku z realizacją celu m.in. do profilaktyki zdrowotnej lub diagnozy medycznej są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez NZOZ Meditest ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie NZOZ Meditest, NZOZ Meditest udostępnia adres e-mail sekretariat@meditest.pl, za pomocą̨ którego można kontaktować́ się̨ w sprawie danych osobowych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez NZOZ Meditest ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania i numeru telefonu jest wymogiem zawarcia umowy oraz związanych z pobytem na terenie NZOZ Meditest i świadczonymi przez NZOZ Meditest usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi NZOZ Meditest zawarcie umowy o świadczenie usług.
9. Dane uzyskane przez NZOZ Meditest nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Translate »